1.ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಕಾರಕ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಕಾರಕನಾದ ಗುರು ರಾಹು ಕೇತುಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ಧಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ನಿದಾನ ವಾಗುತ್ತಿದೆ.

2.ಅಲ್ಲದೇ ಅವಕಾಶವೇನಾದರು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವಕಾಶಕಾರಕನಾದ ರವಿಯು ನೀಚನಾಗಿರುವುದರಿಂದ

   ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ .

3.ವೃತ್ತಿ ಕಾರಕನಾದ ಶನಿಯ ಮುಂದೆ ಕೇತು ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆಯಿರುವುದರಿಂದಲೂ

   ಸ್ವತಃ ಜಾತಕನಿಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ.

Nadi Astrology Blog

Some of the questions remains unanswered. With the study of Nadi Astrology, one can make the predictions accurately for any unanswered questions and come to the right conclusion. You might not be knowing what lags you behind though you are smart,sincere, devoted at your job without getting any promotion. You may not be knowing why you are not able to shift to your own house, which is ready for occupancy. There are many

Nadi Astrology Blog

You can save your future by proper predictions at the right time. Delay is just the bliss for time being but it is not at all a solution. Proper planning with complete knowledge of the Nadi study Vedic Astrology helps in incessant progress otherwise we may face repeated and unmanageable failures. It is always one’s wiseness to make use of the knowledge and safeguard the future.

Nadi Astrology Blog

Future may be the mix of luck and even misfortunes. With Nadi Astrology, which has gained immense popularity for its accurate predictions helps in making the timely or at least five years of earlier preparation hence methodical planning executed avoids any hardship. Those uprising hardship can be avoided to almost zero or null. Hardship can be in profession without any progress or appraisal, lesser business profits in quarterly months, change of location or

Nadi Astrology Blog

Right knowledge learnt transforms oneself with greater thinking, which is nothing but wisdom. Knowledge benefits for the self-growth hence dependent members of the family also understands the importance of learning astrology and starts implementing in their life. Each and every person takes the best decisions whether it is for choosing the right course in an education, right profession or starting the suitable business or any significant matters before an initiation.

Nadi Astrology Blog

1.ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಕಾರಕ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಕಾರಕನಾದ ಗುರು ರಾಹು ಕೇತುಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ಧಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ನಿದಾನ ವಾಗುತ್ತಿದೆ.

2.ಅಲ್ಲದೇ ಅವಕಾಶವೇನಾದರು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವಕಾಶಕಾರಕನಾದ ರವಿಯು ನೀಚನಾಗಿರುವುದರಿಂದ

   ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ .

3.ವೃತ್ತಿ ಕಾರಕನಾದ ಶನಿಯ ಮುಂದೆ ಕೇತು ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆಯಿರುವುದರಿಂದಲೂ

   ಸ್ವತಃ ಜಾತಕನಿಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ.

Nadi Astrology Blog

Some of the questions remains unanswered. With the study of Nadi Astrology, one can make the predictions accurately for any unanswered questions and come to the right conclusion. You might not be knowing what lags you behind though you are smart,sincere, devoted at your job without getting any promotion. You may not be knowing why you are not able to shift to your own house, which is ready for occupancy. There are many

Nadi Astrology Blog

You can save your future by proper predictions at the right time. Delay is just the bliss for time being but it is not at all a solution. Proper planning with complete knowledge of the Nadi study Vedic Astrology helps in incessant progress otherwise we may face repeated and unmanageable failures. It is always one’s wiseness to make use of the knowledge and safeguard the future.

Nadi Astrology Blog

Future may be the mix of luck and even misfortunes. With Nadi Astrology, which has gained immense popularity for its accurate predictions helps in making the timely or at least five years of earlier preparation hence methodical planning executed avoids any hardship. Those uprising hardship can be avoided to almost zero or null. Hardship can be in profession without any progress or appraisal, lesser business profits in quarterly months, change of location or

Nadi Astrology Blog

Right knowledge learnt transforms oneself with greater thinking, which is nothing but wisdom. Knowledge benefits for the self-growth hence dependent members of the family also understands the importance of learning astrology and starts implementing in their life. Each and every person takes the best decisions whether it is for choosing the right course in an education, right profession or starting the suitable business or any significant matters before an initiation.

Nadi Astrology Blog