ದು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಜಾತಕ

* ಜೀವಕಾರಕ ನಾದ ಗುರುವು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣದ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ , ಇವರು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಚಂದ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ನೀಚನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ.

* ಗುರು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು ತುಂಬ ನಿಧಾನ

* ಜಾತಕರಿಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

* ಜಾತಕನು ಮುಂಗೋಪಿ ಯಾಗಿರುವನು.

* ಜಾತಕನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಜಾತಕರಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ.

* ಗುರು + ರಾಹು ಸಂಬಂದ ಬರುವುದರಿಂದ , ಇವರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುಊದಿಲ್ಲ.

* ಜೀವಕಾರಕನು ಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕನು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ

Nadi Astrology Blog

This is a female horoscope

the natives jeevakaraka shukra is posited in vruschika rashi, jalatatwa and tamoguna.

this native takes money from her neighbours secretly and friends as loan when she needs it in times of her needs and doesn’t returns it back to them and

again she goes to the same person and asks for the loan after sometime and if they asks it to return she will tell that I will give

Nadi Astrology Blog

This is a female horoscope.

The native’s jeevakaraka shukra is situated in Mesha Rashi, which is a the house of tamoguna and agnitattva.

Mars is the lord of this house. Sun is in exalted and Saturn is debilitated in this house.

The native does not think twice to take a loan. Also, the native does not hesitate in asking for anything what she needs.

She takes huge loans without ever once thinking about the

Nadi Astrology Blog

This is a female horoscope.

 1. The native has jeevakaraka venus in prithvi tattva, makara Rashi, Chandra is the lord of this house.

 2. The native has lot of patience. She is sensitive.

 3. She is good with nurturing and caring. She is hard working.

 4. She has problem doing things on own, and needs help and guidance from others.

 5. She always keeps finding friends who are ready to

Nadi Astrology Blog

This is a male horoscope.

the natives’s jeevakaraka jupiter is posited in libra, vaayu tatwa , samasya stana ,saturn’s exhalted house and sun’s debilitated house so shani’s karakatwas works more effectively in this house.

1)the native is very calculative and doesn’t spend money extravagantly.

2)he is working in one office since 15 years and he has not changed the job and if anybody advices him to change the job he doesn’t accept it very quickly.

Nadi Astrology Blog

ದು ಒಂದು ವಿವಾಹಿತ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಕ.

 1.  ಜೀವಕಾರಕ ಶುಕ್ರನು ಜಲ ತತ್ತ್ವ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜಾತಕಿಯು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಗುಣ ಇರುತ್ತದೆ.

 2. ಈ ಜಾತಕಿಯು ಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ [ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್] ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 3.  ಈ ಜಾತಕಿಯು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂದ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೇ. ಈಕೆಯು ಮನೆಯವರನ್ನು ಹಾಗೂ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 4. ಆದರೆ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು, ಯಾರನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸುವುದ್ದಿಲ್ಲ.

 5. ಇವರು ದಿವಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಿದ್ರೆಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ.

 6. ಶುಕ್ರ ವಕ್ರೀಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್

Nadi Astrology Blog

ದು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಜಾತಕ

* ಜೀವಕಾರಕ ನಾದ ಗುರುವು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣದ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ , ಇವರು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಚಂದ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ನೀಚನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ.

* ಗುರು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು ತುಂಬ ನಿಧಾನ

* ಜಾತಕರಿಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

* ಜಾತಕನು ಮುಂಗೋಪಿ ಯಾಗಿರುವನು.

* ಜಾತಕನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಜಾತಕರಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ.

* ಗುರು + ರಾಹು ಸಂಬಂದ ಬರುವುದರಿಂದ , ಇವರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುಊದಿಲ್ಲ.

* ಜೀವಕಾರಕನು ಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕನು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ

Nadi Astrology Blog

This is a female horoscope

the natives jeevakaraka shukra is posited in vruschika rashi, jalatatwa and tamoguna.

this native takes money from her neighbours secretly and friends as loan when she needs it in times of her needs and doesn’t returns it back to them and

again she goes to the same person and asks for the loan after sometime and if they asks it to return she will tell that I will give

Nadi Astrology Blog

This is a female horoscope.

The native’s jeevakaraka shukra is situated in Mesha Rashi, which is a the house of tamoguna and agnitattva.

Mars is the lord of this house. Sun is in exalted and Saturn is debilitated in this house.

The native does not think twice to take a loan. Also, the native does not hesitate in asking for anything what she needs.

She takes huge loans without ever once thinking about the

Nadi Astrology Blog

This is a female horoscope.

 1. The native has jeevakaraka venus in prithvi tattva, makara Rashi, Chandra is the lord of this house.

 2. The native has lot of patience. She is sensitive.

 3. She is good with nurturing and caring. She is hard working.

 4. She has problem doing things on own, and needs help and guidance from others.

 5. She always keeps finding friends who are ready to

Nadi Astrology Blog

This is a male horoscope.

the natives’s jeevakaraka jupiter is posited in libra, vaayu tatwa , samasya stana ,saturn’s exhalted house and sun’s debilitated house so shani’s karakatwas works more effectively in this house.

1)the native is very calculative and doesn’t spend money extravagantly.

2)he is working in one office since 15 years and he has not changed the job and if anybody advices him to change the job he doesn’t accept it very quickly.

Nadi Astrology Blog

ದು ಒಂದು ವಿವಾಹಿತ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಕ.

 1.  ಜೀವಕಾರಕ ಶುಕ್ರನು ಜಲ ತತ್ತ್ವ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜಾತಕಿಯು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಗುಣ ಇರುತ್ತದೆ.

 2. ಈ ಜಾತಕಿಯು ಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ [ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್] ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 3.  ಈ ಜಾತಕಿಯು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂದ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೇ. ಈಕೆಯು ಮನೆಯವರನ್ನು ಹಾಗೂ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 4. ಆದರೆ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು, ಯಾರನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸುವುದ್ದಿಲ್ಲ.

 5. ಇವರು ದಿವಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಿದ್ರೆಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ.

 6. ಶುಕ್ರ ವಕ್ರೀಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್

Nadi Astrology Blog