ಜಲ ತತ್ತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಕಾರಣ ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ, ಗುಪ್ತ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ.

You are here: