1.ಇದು ಪುರುಷ ಜಾತಕ ಜೀವಕಾರಕ ಗುರುವಾಗುತ್ತಾನೆ.

2.ಗುರು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

3.ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 1, 5,9ನೇ ಮನೆಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಜ ನೀಚನಾಗುವುದರ ಪ್ರಭಾವ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಲ ತತ್ವ ರಾಶಿ(5)ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ನೀಚತ್ವದ ಫಲ, ಹಾಗೂ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ನೀಚತ್ವದ ಫಲಗಳು ಜಾತಕನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.

4.ಕುಜನ ನೀಚತ್ವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ, ದೇಹ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ, ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು

5.ಜೀವಕಾರಕ ಗುರು ಸ್ಥಿತ ರಾಶಿಯಿಂದ 5ನೇ ಮನೆಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಲ ತತ್ವ ರಾಶಿ ಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ

Nadi Astrology Blog

ದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಕ .

ಜೀವಕಾರಕ ಶುಕ್ರನು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ತ್ವವಾದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಗುಣ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತದೆ.

1. ಜಾತಕಿಯು ಏನೇ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಏನು ಲಾಭಯೆಂದು ನೋಡಿಕೂಳ್ಳುವರು. ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

2. ಜಾತಕಿಯು ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಕೆ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನವಳಾಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ.

3. ಜಾತಕಿಯು ಸಾತ್ವೀಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ [ತೋರಿಕೆಗೆ] , ಇವರು ನಷ್ಟ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

4. ಜೀವಕಾರಕ ದಿವಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕೀಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಶಿಸ್ತುಭದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5. ಜೀವಕಾರಕ ಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕಿಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

6. ಜೀವಕಾರಕ

Nadi Astrology Blog

ದು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಜಾತಕ

* ಜೀವಕಾರಕ ನಾದ ಗುರುವು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣದ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ , ಇವರು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಚಂದ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ನೀಚನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ.

* ಗುರು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು ತುಂಬ ನಿಧಾನ

* ಜಾತಕರಿಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

* ಜಾತಕನು ಮುಂಗೋಪಿ ಯಾಗಿರುವನು.

* ಜಾತಕನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಜಾತಕರಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ.

* ಗುರು + ರಾಹು ಸಂಬಂದ ಬರುವುದರಿಂದ , ಇವರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುಊದಿಲ್ಲ.

* ಜೀವಕಾರಕನು ಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕನು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ

Nadi Astrology Blog

This is a female horoscope

the natives jeevakaraka shukra is posited in vruschika rashi, jalatatwa and tamoguna.

this native takes money from her neighbours secretly and friends as loan when she needs it in times of her needs and doesn’t returns it back to them and

again she goes to the same person and asks for the loan after sometime and if they asks it to return she will tell that I will give

Nadi Astrology Blog

This is a female horoscope.

The native’s jeevakaraka shukra is situated in Mesha Rashi, which is a the house of tamoguna and agnitattva.

Mars is the lord of this house. Sun is in exalted and Saturn is debilitated in this house.

The native does not think twice to take a loan. Also, the native does not hesitate in asking for anything what she needs.

She takes huge loans without ever once thinking about the

Nadi Astrology Blog

1.ಇದು ಪುರುಷ ಜಾತಕ ಜೀವಕಾರಕ ಗುರುವಾಗುತ್ತಾನೆ.

2.ಗುರು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

3.ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 1, 5,9ನೇ ಮನೆಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಜ ನೀಚನಾಗುವುದರ ಪ್ರಭಾವ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಲ ತತ್ವ ರಾಶಿ(5)ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ನೀಚತ್ವದ ಫಲ, ಹಾಗೂ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ನೀಚತ್ವದ ಫಲಗಳು ಜಾತಕನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.

4.ಕುಜನ ನೀಚತ್ವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ, ದೇಹ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ, ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು

5.ಜೀವಕಾರಕ ಗುರು ಸ್ಥಿತ ರಾಶಿಯಿಂದ 5ನೇ ಮನೆಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಲ ತತ್ವ ರಾಶಿ ಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ

Nadi Astrology Blog

ದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಕ .

ಜೀವಕಾರಕ ಶುಕ್ರನು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ತ್ವವಾದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಗುಣ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತದೆ.

1. ಜಾತಕಿಯು ಏನೇ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಏನು ಲಾಭಯೆಂದು ನೋಡಿಕೂಳ್ಳುವರು. ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

2. ಜಾತಕಿಯು ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಕೆ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನವಳಾಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ.

3. ಜಾತಕಿಯು ಸಾತ್ವೀಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ [ತೋರಿಕೆಗೆ] , ಇವರು ನಷ್ಟ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

4. ಜೀವಕಾರಕ ದಿವಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕೀಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಶಿಸ್ತುಭದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5. ಜೀವಕಾರಕ ಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕಿಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

6. ಜೀವಕಾರಕ

Nadi Astrology Blog

ದು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಜಾತಕ

* ಜೀವಕಾರಕ ನಾದ ಗುರುವು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣದ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ , ಇವರು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಚಂದ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ನೀಚನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ.

* ಗುರು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು ತುಂಬ ನಿಧಾನ

* ಜಾತಕರಿಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

* ಜಾತಕನು ಮುಂಗೋಪಿ ಯಾಗಿರುವನು.

* ಜಾತಕನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಜಾತಕರಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ.

* ಗುರು + ರಾಹು ಸಂಬಂದ ಬರುವುದರಿಂದ , ಇವರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುಊದಿಲ್ಲ.

* ಜೀವಕಾರಕನು ಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕನು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ

Nadi Astrology Blog

This is a female horoscope

the natives jeevakaraka shukra is posited in vruschika rashi, jalatatwa and tamoguna.

this native takes money from her neighbours secretly and friends as loan when she needs it in times of her needs and doesn’t returns it back to them and

again she goes to the same person and asks for the loan after sometime and if they asks it to return she will tell that I will give

Nadi Astrology Blog

This is a female horoscope.

The native’s jeevakaraka shukra is situated in Mesha Rashi, which is a the house of tamoguna and agnitattva.

Mars is the lord of this house. Sun is in exalted and Saturn is debilitated in this house.

The native does not think twice to take a loan. Also, the native does not hesitate in asking for anything what she needs.

She takes huge loans without ever once thinking about the

Nadi Astrology Blog