Nadi Astrology Blog

Nadi Astrology Blog
Nadi Astrology Blog

ಚ್ಚರ ! ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಋಣಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿವೆ

ಇದು ಇಬ್ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ನೀವು ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ,

ಅದರ ನೆನಪು ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಪಡೆದಾತನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಋಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಹಿಂದೆ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇರಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ್ಮಗಳ ಋಣಗಳ ಲೆಕ್ಕಚಾರವನ್ನು ತನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತನಾಗುವವರೆಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕದು.

ಮಾನವ ಜೀವನವೇ ಋಣಬಂಧನದ ನೆನಪಿನ ದಾಖಲೆ ಹಗೂ

Nadi Astrology Blog

Nadi Astrology Blog

Nadi Astrology Blog
Nadi Astrology Blog

ಚ್ಚರ ! ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಋಣಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿವೆ

ಇದು ಇಬ್ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ನೀವು ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ,

ಅದರ ನೆನಪು ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಪಡೆದಾತನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಋಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಹಿಂದೆ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇರಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ್ಮಗಳ ಋಣಗಳ ಲೆಕ್ಕಚಾರವನ್ನು ತನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತನಾಗುವವರೆಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕದು.

ಮಾನವ ಜೀವನವೇ ಋಣಬಂಧನದ ನೆನಪಿನ ದಾಖಲೆ ಹಗೂ

Nadi Astrology Blog