Giver And Receiver

In This male chart Ravi who is the giver associated with Ju .

Here Ju means guidance and hence as he is also ass with ve.He is remembered for his good guidance . As he is an astrologer .

moon who is the karaka for receiving he keeps collecting books as mo with Me. and mercury is indicating communications connectivity he keeps collecting all information regarding Astrology

from various sources and delivers

Nadi Astrology Blog

North Node :

Jupiter(r) native has to struggle himself, and work hard and gain experience,

South Node :

Mars, Mercury, sun, Venus, Saturn, Moon, he has understand about his brother,

his body, his younger brother and sister, his education, his eyes, parents and he has to adjust with them ,

while doing so he has to gain luck at a same time some problems are also come, he has to face, then only he will

Nadi Astrology Blog

ೌತ್ ನೋಡ್

(ಚ+ಗು) ಚಂದ್ರನು ತಾಯಿಗೆ ಕಾರಕ, ಜಾತಕನಿಗೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಕರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗು ತಾಯಿಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಶುಕ್ರ: ಶುಕ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕಾರಕನಾಗುತ್ತಾನೆ , ಜಾತಕನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಲಾಭದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ+ಶನಿ: ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಠವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಶನಿಯು ಸಮಸ್ಯಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದರೆ.

ಕೇತು + ಶನಿ : ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳುವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು, ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ನಾರ್ತ್ ನೋಡ್

ರವಿ : ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು

Nadi Astrology Blog

North node (ಉತ್ತರ ಘಟ್ಟ)

ಚಂದ್ರ : ಮನಸ್ಸು ಹಾಗು ತಾಯಿ ಕಾರಕರಾದ ಚಂದ್ರರು ಉತ್ತರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದು ಜಾತಕನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಾಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರೀತಿವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಜಾತಕನು ವಿಪಲನಾಗುವನು.

ಕೇತು : ತಾಯಿಯ ಮನೆಯವರಿಂದ ಜಾತಕನು ಹಾಗು ಜಾತಕನ ತಾಯಿ ದೂರವಿರುವರು, ಹಾಗು ಜಾತಕನಿಗೆ ತಾಯಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಲಾಭಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಚಂದ್ರ + ಕೇತು : ಜಾತಕನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವನು, ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಪಲನಾಗುವನು

 

South node (ದಕ್ಷಿಣ ಘಟ್ಟ)

ಗುರು : ಜೀವಕಾರಕನು ದಕ್ಷಿಣ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದು ಜಾತಕನು ತನ್ನ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವನು, ತನ್ನ

Nadi Astrology Blog

ಾಹು ಅಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಜಾತಕನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಕೇತು ಅಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಜಾತಕನ ಋಣವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೇತುವಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಬರುವುದರಿಂದ ಜಾಕತಕನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಋಣ ವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವ ಮನೆತನದ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಬಂದಿರುವರು.

ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೇತುವಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಬರುವುದರಿಂದ ಜಾಕತಕನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಋಣ ವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವ ಮನೆತನದ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಬಂದಿರುವರು

ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಕನು ಗುರು ಹಿರಿಯರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಅಪಚಾರ ಹಾಗು ತನ್ನ

Nadi Astrology Blog

1.ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಕಾರಕ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಕಾರಕನಾದ ಗುರು ರಾಹು ಕೇತುಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ಧಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ನಿದಾನ ವಾಗುತ್ತಿದೆ.

2.ಅಲ್ಲದೇ ಅವಕಾಶವೇನಾದರು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವಕಾಶಕಾರಕನಾದ ರವಿಯು ನೀಚನಾಗಿರುವುದರಿಂದ

   ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ .

3.ವೃತ್ತಿ ಕಾರಕನಾದ ಶನಿಯ ಮುಂದೆ ಕೇತು ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆಯಿರುವುದರಿಂದಲೂ

   ಸ್ವತಃ ಜಾತಕನಿಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ.

Nadi Astrology Blog

Giver And Receiver

In This male chart Ravi who is the giver associated with Ju .

Here Ju means guidance and hence as he is also ass with ve.He is remembered for his good guidance . As he is an astrologer .

moon who is the karaka for receiving he keeps collecting books as mo with Me. and mercury is indicating communications connectivity he keeps collecting all information regarding Astrology

from various sources and delivers

Nadi Astrology Blog

North Node :

Jupiter(r) native has to struggle himself, and work hard and gain experience,

South Node :

Mars, Mercury, sun, Venus, Saturn, Moon, he has understand about his brother,

his body, his younger brother and sister, his education, his eyes, parents and he has to adjust with them ,

while doing so he has to gain luck at a same time some problems are also come, he has to face, then only he will

Nadi Astrology Blog

ೌತ್ ನೋಡ್

(ಚ+ಗು) ಚಂದ್ರನು ತಾಯಿಗೆ ಕಾರಕ, ಜಾತಕನಿಗೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಕರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗು ತಾಯಿಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಶುಕ್ರ: ಶುಕ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕಾರಕನಾಗುತ್ತಾನೆ , ಜಾತಕನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಲಾಭದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ+ಶನಿ: ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಠವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಶನಿಯು ಸಮಸ್ಯಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದರೆ.

ಕೇತು + ಶನಿ : ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳುವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು, ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ನಾರ್ತ್ ನೋಡ್

ರವಿ : ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು

Nadi Astrology Blog

North node (ಉತ್ತರ ಘಟ್ಟ)

ಚಂದ್ರ : ಮನಸ್ಸು ಹಾಗು ತಾಯಿ ಕಾರಕರಾದ ಚಂದ್ರರು ಉತ್ತರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದು ಜಾತಕನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಾಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರೀತಿವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಜಾತಕನು ವಿಪಲನಾಗುವನು.

ಕೇತು : ತಾಯಿಯ ಮನೆಯವರಿಂದ ಜಾತಕನು ಹಾಗು ಜಾತಕನ ತಾಯಿ ದೂರವಿರುವರು, ಹಾಗು ಜಾತಕನಿಗೆ ತಾಯಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಲಾಭಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಚಂದ್ರ + ಕೇತು : ಜಾತಕನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವನು, ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಪಲನಾಗುವನು

 

South node (ದಕ್ಷಿಣ ಘಟ್ಟ)

ಗುರು : ಜೀವಕಾರಕನು ದಕ್ಷಿಣ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದು ಜಾತಕನು ತನ್ನ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವನು, ತನ್ನ

Nadi Astrology Blog

ಾಹು ಅಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಜಾತಕನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಕೇತು ಅಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಜಾತಕನ ಋಣವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೇತುವಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಬರುವುದರಿಂದ ಜಾಕತಕನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಋಣ ವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವ ಮನೆತನದ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಬಂದಿರುವರು.

ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೇತುವಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಬರುವುದರಿಂದ ಜಾಕತಕನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಋಣ ವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವ ಮನೆತನದ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಬಂದಿರುವರು

ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಕನು ಗುರು ಹಿರಿಯರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಅಪಚಾರ ಹಾಗು ತನ್ನ

Nadi Astrology Blog

1.ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಕಾರಕ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಕಾರಕನಾದ ಗುರು ರಾಹು ಕೇತುಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ಧಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ನಿದಾನ ವಾಗುತ್ತಿದೆ.

2.ಅಲ್ಲದೇ ಅವಕಾಶವೇನಾದರು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವಕಾಶಕಾರಕನಾದ ರವಿಯು ನೀಚನಾಗಿರುವುದರಿಂದ

   ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ .

3.ವೃತ್ತಿ ಕಾರಕನಾದ ಶನಿಯ ಮುಂದೆ ಕೇತು ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆಯಿರುವುದರಿಂದಲೂ

   ಸ್ವತಃ ಜಾತಕನಿಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ.

Nadi Astrology Blog