ಜಾತಕೀ ಯಾರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೊದಿಲ್ಲ

 Nadi Astrology Prediction Analysis Decoding Method ಈ ಜಾತಕೀಗೆ ಗುರು ವಕ್ರಿ ಯಾಗಿದ್ದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾಸ್ಢಾನದಲಿದ್ದು ಯಾರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೊದಿಲ್ಲ . ಜೋತೆಗೆ ರಾಹು ಸಹ ಸ್ಧಿಮಿತನಾಗಿದಾನೆ ಜೋತೆಗೆ ವ್ರಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ವಕ್ರಿಯಾಗೀದ್ದು ಯಾವ ಓಳ್ಳೆ ಕೇಲಸವನೂ ಮಡೊದಿಲ್ಲ. ಅಗೂ ಡೊಡ್ಡಮನ ಮಗ ಸಹಾ ಇವರಿಗೆ ಮೊಸ ಮಾಡುತಿದ್ದರೆ ಶನಿ 9ನೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಶುಕ್ರ ಸಹಾ ಇದ್ದು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಜಾ ವಕ್ರನಿದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರ್ಚೀಗೆ ಕಿವಿ ಸಿಕಿಕೊಂಡು ಕಿವಿ ಹರಿದಿರುತದೆ. ಕುಜಾನ ಮಿನಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮನಸುಕಾರಕ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ ಇದ್ದು ಯಾವುದೆ ಓಳೆಯ ಸ್ನೆಹಿತರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಗು ವಿದ್ಯಕಲೀಸುವ ಗುರಗಳನೆ ಬೈದುಕೊಳುತಾಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡೊದಿಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ ಮನೆಯವರೂ…

The Native’s Mother Has Commonsense Issues.

this is a male horoscope. The native has Jeevakaraka guru in Kanya Rashi. This native, always has issues relating to common sense. This creates a lot of issues in house front. He usually does not understand what others need and just works on his own interest. He many a times does not know to differentiate between his wife and his sister in law or his wife’s friends when they are together, hence many misunderstandings in…

Native Doesn’t Have Common Sense

this is a male horoscope. this natives jeevakaraka jupiter is posited in kanya rashi which is a pruthvi tatwa rashi and this native doesn’t have common sense because he over reacts sometime and he has misunderstanding with his family and friends. the satrun in kanya rashi and the native has problems in his work place as his subordinates doesn’t have common sense and the remedy for this is he has to differentiate between his subordinates.…

Native Infected with Small Ants

male  horoscope.

these native are brother and sister…

they have been infected with small ants in the house and gets bitten by them quite often..

they git so miserable about this; they have now called pest control people for getting rid of ants from house permanently..

Both have jeevakaraka Ve in female and Ju in male horoscope having samyoga with Iruve kaaraka shani ant kaaraka saturn

in their horoscope in 1-5 combination