ಉತ್ತರ ಘಟ್ಟ : ದಕ್ಷಿಣ ಘಟ್ಟ

North node (ಉತ್ತರ ಘಟ್ಟ) ಚಂದ್ರ : ಮನಸ್ಸು ಹಾಗು ತಾಯಿ ಕಾರಕರಾದ ಚಂದ್ರರು ಉತ್ತರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದು ಜಾತಕನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಾಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರೀತಿವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಜಾತಕನು ವಿಪಲನಾಗುವನು. ಕೇತು : ತಾಯಿಯ ಮನೆಯವರಿಂದ ಜಾತಕನು ಹಾಗು ಜಾತಕನ ತಾಯಿ ದೂರವಿರುವರು, ಹಾಗು ಜಾತಕನಿಗೆ ತಾಯಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಲಾಭಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರ + ಕೇತು : ಜಾತಕನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವನು, ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಪಲನಾಗುವನು   South node (ದಕ್ಷಿಣ ಘಟ್ಟ) ಗುರು : ಜೀವಕಾರಕನು ದಕ್ಷಿಣ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದು ಜಾತಕನು ತನ್ನ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವನು, ತನ್ನ…

ಜಾತಕನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಋಣ

ರಾಹು ಅಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಜಾತಕನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಕೇತು ಅಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಜಾತಕನ ಋಣವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೇತುವಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಬರುವುದರಿಂದ ಜಾಕತಕನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಋಣ ವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವ ಮನೆತನದ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಬಂದಿರುವರು. ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೇತುವಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಬರುವುದರಿಂದ ಜಾಕತಕನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಋಣ ವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವ ಮನೆತನದ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಬಂದಿರುವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಕನು ಗುರು ಹಿರಿಯರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಅಪಚಾರ ಹಾಗು ತನ್ನ…

ಜಾತಕನಿಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ

1.ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಕಾರಕ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಕಾರಕನಾದ ಗುರು ರಾಹು ಕೇತುಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ಧಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ನಿದಾನ ವಾಗುತ್ತಿದೆ.

2.ಅಲ್ಲದೇ ಅವಕಾಶವೇನಾದರು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವಕಾಶಕಾರಕನಾದ ರವಿಯು ನೀಚನಾಗಿರುವುದರಿಂದ

   ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ .

3.ವೃತ್ತಿ ಕಾರಕನಾದ ಶನಿಯ ಮುಂದೆ ಕೇತು ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆಯಿರುವುದರಿಂದಲೂ

   ಸ್ವತಃ ಜಾತಕನಿಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ.

Find Answers to Unanswered Questions

Some of the questions remains unanswered. With the study of Nadi Astrology, one can make the predictions accurately for any unanswered questions and come to the right conclusion. You might not be knowing what lags you behind though you are smart,sincere, devoted at your job without getting any promotion. You may not be knowing why you are not able to shift to your own house, which is ready for occupancy. There are many questions, which…