ಜಾತಕನು ಒಬ್ಬನೆ ಇರೊದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದರು ಇರಲೆಬೇಕು

ಈ ಜಾತಕನಿಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲ

1)ಕುಜ-ತಮ್ಮ- ಕಾರಕ ಇವನು ದೈರ್ಯವಂತ ಇವನ ತಮ್ಮನಿಗಿರುವ ದೈರ್ಯ ಇವನಿಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಜಗಳಾವಾಡುತಾನೆ ಒಬ್ಬನೆ ಇರೊದಿಲ್ಲ

ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದರು ಇರಲೆಬೇಕು ಇವನಿಗೆ ಬೈದರೆ ಅದನ್ನೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಇರುತ್ತಾನೆ.

2)ಗುರು -ಒಳಮನಸ್ಸು – ಇವನೂ ಮನಸಿನಲ್ಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಲೊಚಿಸೂತಿರುತಾನೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೊದು ಕಡಿಮೆ ತುಂಬಾ ನಿದಾನ

3)ರವಿ-ತಂದೆ-ಗುರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಓದುತ್ತಾನೆ ಇಲಾಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

4)ಶುಕ್ರ – ಹೆರ್ಚ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಖಚ ಮಾಡೊದಿಲ್ಲ ಪೆನ್ನೂ ತಗೊಳೊಕು ನಮ್ಮನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ .

ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಸ್ಠಿತವಾಗಿವೆ ಈ ಜಾತಕನು ಜಲತತ್ವದಲಿದಾನೆ ಓದುವುದರಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳೊದರಲಿ ಓಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ದಿ ಇದೆ

ವೃಶ್ಚೀಕ – ಚೇಳು ತರ ಕುಟೊಕೊ ಬುದ್ದಿ ಬಿಡೊದಿಲ್ಲ

 ಈ ಜಾತಕನಿಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲಿ ಗುರು ಸ್ಥಿತನಿದ್ದು ಕುಜ ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೃಶ್ಚೀಕದಲ ರವಿ (ತಂದೆ ) & ರಾಹು (ತಂದೆಕಡೆಯವರು)ಹಾಗೂ ಕುಜ(ತಮ್ಮ) ಇರುವರು ರವಿ ನೀಚನಿರುವುದರಿಂದ ತಂದೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅಸ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯ ಸಿಗೊದಿಲ್ಲ

1)ಸಹಾಯ ಸಿಗೊಲ್ಲ ಅದರೆ ಅವರಿಂದ ಚೇಳು ತರ ಕುಟೊಕೊ ಬುದ್ದಿ ಬಿಡೊದಿಲ್ಲ ತುಂಬು ಬುದ್ದಿವಂತರು ಮೊಸ ಮಾಡೊದಿಲ್ಲ

ಕೊಡೊದನ್ನ ಬೇಗ ಕೋಡೊದಿಲ್ಲ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಕುಟುಕು ಮಾತಿನಿಂದ ಮುಂದಕೆ ತಳುತೀರುತಾರೆ.

2)ರಾಹು ತಂದೆ ಕಡೆಯವರು ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಇವರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲದರಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಿಮಂತರು ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬುದ್ದಿವಂತಿಗೆ ಈ ಜಾತಕನಿಗೆ ಕುಟುಕಿದಂತಿರುತದ

 3)ಕುಜಾ ತಮನಿದ್ದು ಅವನ ಬುದಿವಂತಿಕೆ ಈ ಜಾತಕನಿಗೆ ಜಗಳಾವಾಡುತಿರುತಾನೆ

vishwamitra Jivan(ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ )

1.Ee jathakana Simha raashiyali kuja raahu jothege jeevakaraka guru iddane, 2.ivanu raajasika swabhavadhavanu, 3.Agni thathvadavanu, sthria swabhavadhavanu, 4.Kshatriya Andre aggressive nature but darma daayi Andre thannadhe rules follow maadthaane Athava avanu nambida rules follow maadthaane, 5.pitta swabhava addarinda kopa jaasthi, Ivana samasyegalella mula dalle idhe, 6.kuja raahu matte guru favorable maneyalli irodrinda safe… Kuja irodrinda horatagara, humbanu aadhare guru irodrinda Swalpa philosophical aagi irthaane, 7.near ditta niranthara da vyakthi raahu irodrinda ee qualities jathakananna mujugirakke…

The entire family is run by the mother

His mother Take a Action like a Simha This is a male horoscope. The moon in this chart is located in Simha rashi. The native’s mother acts likes a leader in her life. The native’s mother does things for others observation. She is very active when people are around. The native’s mother chooses her company very closely. She will not accept so easily anyone as friend. She will not even trust anyone so easily. The…

The native don’t have interest in pooje-punaskara

this is male Horoscope, Guru retro, positioned in sagittarius.

The native will not listen to anybody including his parents. What he thinks he does it, he will not care about others, he does not believe others so he keeps sitting alone.

The way he talks is he knows everything and others have less knowledge.

The native don’t have interest in pooje-punaskara, he discover new things in mobile technology and in general matters.