ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಡುವುದು

ಕೊಡುವುದು -ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವ ರಾಶಿಯಾನುಸರವಾಗಿ ಜಾತಕನು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತನ್ನದೇ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗದಂತೆ ಕೊಡುವn. ಬುಧ : ಸೂರ್ಯರು ಮುಂದೆ ಬುಧರು ಬರುವುದರಿಂದ ಇವರು ಹೊರಗಿನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳುವರು, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಜಾತಕನು ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ದಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವರು. ಗುರು : 1. ಜಾತಕನು ಇತರರಿಗೆ ದುಷ್ಟ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಜನರ ಗೆತ್ ಮೇಲೇಳು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡುವರು 2.ಜಾತಕನು ಕೊಡುವುದೆಂದರೆ ಬುದ್ದಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾತ್ರ. ದ್ರವ್ಯದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ   ಕೇಳುವುದು – ಚಂದ್ರ ಜಾತಕನು ತಾನು ಮಾಡುವ…

Native Allways – Fake Smile

this is a male horoscope this natives jeevakaraka guru is posited in Gemini and he always carries a fake smile on his face. sometimes he will not be willing to smile because of his hardships and his tensions in profession but still has to keep smiling at that point of time he gives a fake smile. his younger brother karaka mars also is posited in Gemini and it is in samasya stana so he is…

Good Karmic Horoscope

Male Horoscope..

this native Saturn is in female sign…sat has samyoga with ju..hence this native is born with good karmic phala..

saturn is having samyoga with sun + moon..ju..and rahu..saturn is in mercury nakshatra..

this native is helped by friends, father mother and was favorite grandchild of his grandfather..

all helps him…mother prays so much for this person.he has gone abroad, father has given money for education.

Native is Good Photographer

this is a female horoscope.

she has mo+ ra samyoga in1,5 position,mind karaka moon and photography karaka rahu is in samyoga.

she is not a professional photographer but she captures the photograph of whichever function is held in her office and family and at her friends place.

she captures photographs like professionals and because of this talent she gets appreciation and center of attraction in her office.

Dominate Nature

This is a female horoscope.

Ju R kataka Rashi.

She always wants to dominate everyone.

Will not listen to anybody does whatever she feels right.

Marriage also very late because of her assumptions.

Does not trust anyone, her near and dear ones also.

Even though she has money , always feels shortage.

She feels nobody knows anything better than her from taking care of a baby ~ patient.