ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಒಂದು ಪುರುಷ ಜಾತಕ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದ ಫಲವಾಗಿ ಜಾತಕನಿಗೆ ಅಂಗನ್ಯುನತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾತಕನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ಅನುಬವಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇವರ ಜೀವನವು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯವಂತರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದದೂರವಿಡುತ್ತಾರೆ.   ಈ ಸಂಯೋಗ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರು ಅವರ ವೃದ ತಾಯಿಯ ಲಾಲನೆ – ಪಾಲನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಸಂಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಋಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.   ಇವರಿಗೆ ಅಂಗನ್ಯುನತೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಶನಿಯ ವೃತಾಂತವನ್ನು…

Birth Time Rectification

Why Is the Birth Time So Important? You may be asking yourself, why is the birth time so important?  The answer to that question is that without an accurate birth time, you have no ascendant.  Without the ascendant you have no houses.  Without the ascendant and houses you have no lots .  Without the ascendant, houses and lots you have no planetary lords or rulers of specific topics in the native’s life. Not only does…