ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ.

You are here: