ಕರ್ಮವು ಋಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ , ಋಣವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

You are here: