ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ : ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ !

You are here: